۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

روزی به مانند اسبها خواهیم زیست - التون جان

Music: Elton John
Lyrics: Bernie Taupin
piano and vocals: Elton John
guitar: Davey Johnstone
guitar: John Jorgenson
bass: Bob Birch
keyboards: Guy Babylon
drums and percussion: Charlie Morgan
backing vocals: Angel Voices Choir


I can't control this flesh and blood
That's wrapped around my bones
It moves beneath me like a river
Into the great unknown

کنترل این گوشت و خون در توانم نیست
آنها در اطراف استخوان‌هایم به هم پیچیده شده‌اند
مرا به مانند یک رودخانه به زیر می‌کشد
به سوی ناشناخته‌ای بزرگ

I stepped onto the moving stairs
Before I could tie my shoes
Pried a harp out the fingers of a renegade
Who lived and died the blues

من بر روی پله‌های متحرک گام برداشته‌ام
قبل از آنکه بتوانم بند کفشهایم را ببندم
چنگ را از چنگ یک مرتد درآورد
کسی که با افسردگی زندگی کرده و مرده بود

And his promise made was never clear
It just carved itself in me
All I saw was frost inside my head
On the night he said to me

قولی که او داده بود هرگز روشن نبود
و مثل خوره وجودم را میخورْد
تمام چیزی که دیدم سرمای درون سرم بود
یک شب او به من گفت

Someday we'll live like horses
Free rein from your old iron fences
There's more ways than one to regain your senses
Break out the stalls and we'll live like horses

ما روزی به مانند اسبها خواهیم زیست
افسار را از حصارهای قدیمی آهنی‌یتان آزاد کنید
آنجا بیش از یک راه برای دوباره بدست آوردن احساسهایتان وجود دارد
از اصطبل‌ها فرار کنید و ما به مانند اسب‌ها خواهیم زیست

We're the victims of the heartbreak
That kept us short of breath
Trapped above these bloodless streets
Without a safety net

ما قربانیان دل شکستگی هستیم
که نفس تنگی ما را تداوم بخشیده
بالای این خیابانهای بدون احساس گیر افتاده است
بدون قفسهای محدود کننده

I stood in line to join the trial
One more customer of fate
Claimed a spoke in the wheel of the wagon train
On the road to the golden gate

من برای پیوستن به آزمایش در نوبت می‌مانم
یک مشتری دیگر تقدیر
می‌خواهم پره‌ای از چرخ‌های واگن‌های قطار باشم
تا در راه دروازه‌ی طلایی سفر کنم

On the flat cracked desert I jumped ship
It just made sense to me
I've spent too long in the belly of the beast
And now I shall be free

در صحرای مسطح ترک خورده، من گروه را ترک کردم
این تنها برای من معقول است
من زمان زیادی را در شکم دیو سپری کرده‌ام
و اکنون من باید آزاد باشم

Someday we'll live like horses
Free rein from your old iron fences
There's more ways than one to regain your senses
Break out the stalls and we'll live like horses

ما روزی به مانند اسبها خواهیم زیست
افسار را از حصارهای قدیمی آهنی‌یتان آزاد کنید
آنجا بیش از یک راه برای دوباره بدست آوردن احساسهایتان وجود دارد
از اصطبل‌ها فرار کنید و ما به مانند اسب‌ها خواهیم زیست


دوستان لطفاً اشکالات بی‌شمار ترجمه رو تذکر بدید.